Stills courtesy of Adam Kolodny and Serena Reynolds